Bio-élet Egyesület

honlap

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Alapszabály

E-mail Nyomtatás PDF

BIO-ÉLET Közhasznú Egyesület

Alapszabálya

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról a gyülekezési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint elhatározták a BIO-ÉLET  Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) létrehozását.

(A Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.423/2007/2. számú hiánypótlási felhívása alapján a kiegészítések dőlt betűvel szedve.)

I. Az Egyesület neve, jogállása és képviselete

1. Az Egyesület neve

1.1. Az Egyesület elnevezése: BIO-ÉLET Közhasznú Egyesület

1.2. Az Egyesület rövidített neve: BIO-ÉLET

1.3. Az Egyesület angol neve: BIO-LIFE Non-profit Society

2. Az Egyesület székhelye

Az Egyesület székhelye: 2724 Újlengyel, Dánosi dűlő 18.

3. Az Egyesület jogállása

3.1. Az Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú társadalmi szervezetként működik, megfelelve az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.). és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek.
3.2. Az Egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi, érdekképviseleti társadalmi szervezet, amely alapszabálya az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja az Egyesület demokratikus, önkormányzati elve alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését.
Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
3.3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, nem támogat.
3.4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

5. Az Egyesület szerkezeti, szervezeti felépítése, képviselete, cégjegyzése

5.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.
5.2. Az Egyesület képviseletére az Intéző Bizottság Elnöke, a szakmai képviseletére az Intéző Bizottság által kijelölt személy jogosult.
5.3. A képviseletre felhatalmazott személy – a bankszámla feletti rendelkezést kivéve- önállóan az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé írja nevét, aláírási címpéldányának megfelelően.
5.4. A képviselet magában foglalja a bankszámla feletti rendelkezést, továbbá az Egyesülettel kapcsolatos kötelezettségvállalásnál a képviseletre jogosult az eljárását a hatóságok és az ügyfelek (tagok) irányába.

 

6. Fogalmak

6.1. Tagdíj: A Közgyűlés által meghatározott díj, amely a tagsági viszony fenntartásának feltétele
6.2. Alapító tag: a jelen alapszabály 1.számú mellékletében felsoroltak
6.3. Rendes tag: az Egyesület tagja lehet magánszemély, a Ptk. 685.§. c.) pontjában megjelölt gazdálkodó szervezet, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát és a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

II. Az Egyesület célja, tevékenységi köre

1. Az Egyesület céljai

1.1. A városokban élő gyerekek körében szeretné széles körben ismertté tenni az egészséges, -és környezettudatos életmódot és tevékenységén és rendezvényein keresztül szerene segítséget nyújtani ezen életmód életvitelszerű megvalósításában.
1.4. Az Egyesület további célja, hogy a környezetében zajló változások követése helyett, lehetőség szerint már a döntés előkészítésnél jelen tudjon lenni.

2. Az Egyesület közhasznú tevékenysége

2.1. Az Egyesület közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. Tv. 26. §. c.) pontja alapján
„egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység”
„nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”
„természetvédelem, állatvédelem”
„környezetvédelem”
„sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével”.

3. Az Egyesület feladatai

3.1. Táborok és családi - gyógyító és környezetvédelmi- ismeretterjesztő, oktatási, stb.- rendezvények, programok szervezése.
3.2. Egyesület tevékenységéhez hasonló, más – belföldi és külföldi- társadalmi szervezetekkel, oktatási intézményekkel való kapcsolatfelvétel, közös rendezvények szervezése érdekében.
3.3. Aktív részvétel az egészségmegőrző,- és megelőző, környezetvédelmi programok érintettekkel történő kidolgozásában és végrehajtásában .
3.4. Egészségmegőrző, rehabilitációs, szabadidős, egyéb közcélú beruházások elősegítése- fogadása, önállóan, esetenként más társszervezetekkel együttműködve.
3.5. Az Egyesület tagjainak aktív szerepvállalása az egészség,- és környezettudatos életmód népszerűsítésében.
4. Az Egyesület vállalkozási tevékenysége
4.1. Az egyesület céljainak megvalósításához szükséges eszközök biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, és együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó intézményekkel, a környezetvédelmet kiemelten kezelő vállalatokkal, szervezetekkel és magán vagy jogi személyekkel.
4.2. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, és a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
Az Egyesület a TEAOR’03 besorolás alapján az alábbi vállalkozási tevékenységeket végzi:

52.63.

Egyéb nem bolti  kiskereskedelem

74.87

Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

80.42

Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

91.33

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

92.61

Sportlétesítmény működtetése

92.62

Egyéb sporttevékenység

93.05

Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

 

III. Az egyesületi tagsági viszony keletkezése és megszűnése

 

1. A tagsági viszony létrejötte

A tagsági viszony létrejön az Egyesülethez írásos belépési nyilatkozat megküldésével, melyet az Intéző Bizottság bírál el.
A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával jön létre.
Az Egyesületnek bármely személy/szervezet tagja lehet, aki/amely írásbeli nyilatkozatával elfogadja és megfelel az Alapszabályban leírtaknak, továbbá vállalja az egyesületi tagdíj megfizetését.

2. Az egyesületi tagság megszűnése

2.2. A tagsági viszony megszűnik
- a természetes személy tag esetén a tag halálával
- a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével
- kilépéssel
- kizárással
- tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén
2.3. A tag halála, illetve nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnése esetében a tagsági viszony a tag halála időpontjával, illetve nem természetes személy tag (szervezet) esetében, a szervezeti formára irányadó szabályok szerinti megszűnéssel egyidejűleg szűnik meg.
2.4. A tag jogosult az Egyesületből való kilépési szándékát bármikor bejelenteni. A bejelentést írásban kell az Intéző Bizottság részére megtenni.
2.5. A tag kizárható az Egyesületből, ha
- az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít;
- az Egyesületnek súlyos érdeksérelmet okozott.
A kizárás kérdésében az Intéző Bizottság dönt. A döntés ellen a tag a határozat kézhezvételét követő15 napon belül a Közgyűléshez címzett, de az Intéző Bizottságnál benyújtandó fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a fellebbezést a soron következő ülésén bírálja el. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.
2.6. Ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy tagsági viszonya a fizetési határidő eredménytelen lejártát követően megszűnik. A felszólításban a tagot tájékoztatni kell a fizetés kötelezettség elmulasztásának következményeire. A tag levelezési címváltozásának bejelentése a tag kötelezettsége, melynek elmulasztásáért az Egyesület nem felelős.
A tagsági viszony e módon történő megszüntetésnek tényét és időpontját az Elnök jogosult megállapítani.


3. A tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A tag jogosult az Egyesület Alapszabályában meghatározott módon az Egyesület céljainak megvalósításában tevékenyen részt venni, és munkájával, magatartásával az eredményes működést elősegíteni,
3.2 A tag jogosult az Egyesületet érintő bármely kérdést felvetni, annak napirendre tűzését indítványozni, a döntéshozatalban részt venni,
3.3. Jogszabály vagy az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a tag az Egyesület bármely tisztségére jelölhető és megválasztható,
3.4. A tag jogosult az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 (harminc) napon belül bíróság előtt megtámadni.

 

IV. Az Egyesület szervezeti felépítése, irányító testülete

 

1Az Egyesület szervei

1.1. Szervezeti felépítése
· Közgyűlés
· Intéző Bizottság (vezető szerv)
1.2. Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, az Egyesület köteles a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozására. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

 

2. A Közgyűlés

2.1. A Közgyűlés jogállása
Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. Az Egyesület közgyűlésének ülései nyilvánosak.
2.2. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
· az Alapszabály elfogadása és módosítása,
· cselekvési programok elfogadása,
· éves költségvetés megállapítása, elfogadása,
· az éves beszámoló megvitatása és elfogadása,
· a közhasznúsági jelentés elfogadása,
· könyvvizsgáló beszámolójának elfogadása,
· a tagdíj mértékének meghatározása az Intéző Bizottság javaslata alapján,
· Közgyűlés által választott, ill. megbízott bizottságok beszámolójának elfogadása,
· az Elnök két Közgyűlés közötti időszakra vonatkozó beszámolójának elfogadás,
· az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása, szakmai illetve egyéb állandó bizottságok tagjainak megválasztása, visszahívása,
· a jegyzőkönyvvezetőnek, -hitelesítőknek és a Levezető Elnöknek a megválasztása,
· az Egyesület tisztségviselőinek és a könyvvizsgáló tiszteletdíjának meghatározása,
· az Egyesület feloszlásának, egyesülésének (beolvadás, összeolvadás), szétválásának elhatározása, állomány átadása, illetve átvétele,
· rendelkezés az Egyesület jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése után fennmaradó vagyonról.
· döntés azon kérdésekben, melyek elbírálását a Közgyűlés saját hatáskörébe vonta.
2.3. Határozatképesség, határozathozatal
2.3.1 A Közgyűlés határozatait (jogszabály, vagy az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában), a jelenlévők szavazatainak egyszerű többségével hozza.
2.3.2 A Közgyűlés a jelenlévők háromnegyedes szótöbbségével határoz:
· a közhasznúsági jelentés elfogadásáról,
· az Egyesület feloszlásának, egyesülésének (beolvadás, összeolvadás), szétválásának elhatározásáról, állomány átadásáról, illetve átvételéről,
· az Egyesület jogutód nélküli megszűnéséről vagy megszüntetése után fennmaradó vagyonról.
· az Alapszabály elfogadása és módosítása,
· az éves beszámoló elfogadásáról,
· az Elnök két Közgyűlés közötti időszakra vonatkozó beszámolójának elfogadás,
· az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása, szakmai illetve egyéb állandó bizottságok tagjainak megválasztása, visszahívása,
2.3.4. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. A szavazás történhet kéz, vagy szavazólap felemelésével.
2.3.5. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
2.3.6. A Közgyűlésen hozott határozatotokat a Közgyűlésen felvett jegyzőkönyv tartalmazza, azzal, hogy a határozat kivonatát- mely a határozat számát és rendelkező részét tartalmazza- az érintett részére postai úton is megküldésre kerül és az Egyesület székhelyén megtekinthető.
2.4 A Közgyűlés összehívása
2.4.1 A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az Elnök a tagok részére a közgyűlés időpontját melegelőző legalább 10 nappal korábban megküldött, a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval hívja össze
2.4.2 A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével indítványozza
2.4.3 Rendkívüli Közgyűlés összehívására az egyesület Elnöke, illetve az Intéző Bizottság döntése alapján, az Intéző Bizottság Elnöke jogosult.
Rendkívüli közgyűlést kell továbbá tartani, ha azt a bíróság elrendeli.
2.4.4 A napirendi pontokat és annak sorrendjét az Intéző Bizottság határozza meg
2.4.5 A Közgyűlés a meghívóban nem szereplő napirendi pontot csak abban az esetben tárgyalhatja, ha a Közgyűlésen jelen lévő tagok egyszerű többsége így határoz.
2.5. Levezető Elnök
2.5.1. A Közgyűlést az Intéző Bizottság Elnöke, vagy a Közgyűlés által választott személy vezeti.
2.5.2. Biztosítja a napirendi pontok folyamatos és hatékony tárgyalását, a határozatok meghozatalának (szavazási eljárás) alakszerűségét. Amennyiben a Közgyűlés a napirendekkel összefüggő felszólalások, észrevételek időtartamát megállapítja, úgy biztosítja az időkorlátok betartását.
2.5.3. Amennyiben a Levezető Elnök az adott napirendi pontban érintett, az érintettség időtartamára a Közgyűlés által választott személy helyettesíti.
2.6. Jegyzőkönyv
2.6.1. A Közgyűlésről minden esetben írásbeli jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a határozatok tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya A jegyzőkönyvet a Levezető Elnök által javasolt, és a Közgyűlés által nyílt szavazással megválasztott Jegyzőkönyvvezető vezeti.
2.6.2. Bármelyik jelenlévő tag indítványára a Közgyűlés akként határozhat, hogy az ott elhangzottakról hangfelvétel készüljön. Az írásbeli jegyzőkönyv a felvétel alapján készítendő el, legkésőbb a Közgyűlést követő 15 munkanapon belül.
2.6.3. A jegyzőkönyvet a Levezető Elnök, a Jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés által megválasztott kettő Jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásával hitelesíti.
2.6.4. A jegyzőkönyveket, mint a határozatok nyilvántartására szolgáló okiratot lefűzve és sorszámozva kell megőrizni.
2.7. Megismételt Közgyűlés
2.7.1. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés megtartására akkor kerülhet sor, ha az eredeti Közgyűlés időpontjában a nyilvántartott tagok legalább 25%-a jelen van.
2.7.2. A megismételt Közgyűlésen az eredeti meghívóban meghirdetett napirendi pontokon kívül új napirendi pont nem javasolható.
2.7.3. A megismételt Közgyűlésre egyéb tekintetben a Közgyűlés szabályai az irányadók

3. Intéző Bizottság

3.1. Az Egyesület vezető szerve az Intéző Bizottság, mely 3 tagból és az Elnökből áll. Az Intéző Bizottság tagja és elnöke csak természetes személy lehet. Az Intéző Bizottsági feladat kizárólag személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.
3.2. Az Intéző Bizottság tagjainak, és az elnök felelőssége egyetemleges. Mentesül a felelősség alól az Intéző Bizottsági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
3.3. Az Intéző Bizottság testületként jár el. Az Intéző Bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik és tevékenységéről a Közgyűlésnek, beszámol. Az Intéző Bizottság ülései nyilvánosak.
3.4. Az Intéző Bizottság üléseit az Egyesület Elnöke hívja össze és vezeti. Az Egyesület Elnöke az Intéző Bizottság ülésének időpontját melegelőző legalább 10 nappal korábban, az Intéző Bizottság tagjai részére megküldött, a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval hívja össze. Az ülés összehívását (az ok és a cél megjelölésével) a tagok bármelyike kérheti az Intéző Bizottság elnökétől.
3.5. Az Intéző Bizottság határozatképességéhez minimum 2 tagjának és az Elnök jelenléte szükséges. Az Intéző Bizottság döntéseit a jelenlévők egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza.
3.6. Az Intéző Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
3.7. Az Intéző Bizottság határozatait az ülésen felvett jegyzőkönyv tartalmazza, azzal, hogy a határozat kivonatát- mely a határozat számát és rendelkező részét tartalmazza- az érintett részére postai úton is megküldésre kerül, illetve az Egyesület székhelyén megtekinthető.
3.8. A jegyzőkönyveket, mint a határozatok nyilvántartására szolgáló okiratot lefűzve és sorszámozva kell megőrizni
3.9. Az Intéző Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.
3.10. Az Intéző Bizottság jogosult eljárni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, továbbá amit a Közgyűlés a hatáskörébe utal.
Az Intéző Bizottság hatáskörébe tartozik különösen:
· a tagfelvételről való döntés 2007. december 31. napjáig,
· testületi határozatok végrehajtásának szervezése és figyelemmel kísérése,
· stratégiai terv véleményezése és előzetes jóváhagyása,
· éves gazdálkodás előzetes meghatározása,
· dönt a felajánlások jóváhagyásáról,
· az Elnök helyettesének kinevezése és felmentése,
· tag kizárásáról szóló döntés,
· az Egyesület Szervezeti Működési Szabályzatának megállapítása,
· saját ügyrendjének megállapítása,
· a felkért munkabizottságok működtetése, irányítása.
4. Az Egyesület tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok
4.1. Az Egyesület Tisztségviselői: Az Intéző Bizottság tagja, elnöke.
4.2. Az Egyesület tisztségviselői kizárólag az Egyesület tagjai közül választhatók 4 éves időtartamra. A tisztségviselők újraválaszthatók.
4.3. Az Egyesület tisztségviselőit a megbízás ellátásáért díjazásban nem részesülnek.
4.4. A Választottak, tisztségüket az Egyesület vezetése és működtetése során az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
4.5. Az vezető szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatály alatt.
4.6. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
4.7. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
5. A tisztségviselők megbízatásának megszűnése
5.1.Megszűnik a tisztségviselő megbízatása 
· a megbízás időtartamának lejártával,
· visszahívással,
· lemondással,
· elhalálozással.
5.2. A tisztségviselő visszahívható, ha
· alkalmatlanná válik tisztsége ellátására,
· időközben keletkezett összeférhetetlenségi ok,
· megválasztást követően bekövetkezett változás, ellentétes az Alapszabály előírásaival,
· az Egyesületnek súlyos érdeksérelmet okozott,
· a Bizottság javasolja saját testületi tagjának a visszahívását. (A kezdeményezőnek a visszahívás okát indokolnia kell.)
A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha az Egyesület működőképessége megkívánja a Közgyűlés /rendkívüli Közgyűlés összehívásáig megtartja tisztségét.

6. Az Elnök

6.1. Az Egyesület képviseltét az Elnök látja el.
6.2. Az Elnöknek egy helyettese lehet, akit az Intéző bizottság tagjai maguk közül választanak. A kinevezési és felmentési jogot az Intéző Bizottság gyakorolja. Az Elnök helyettes az Elnök távollétében ellátja feladatait, az Egyesület képviseletére magánokiratba, vagy teljes bizonyító erejű közokiratba foglalt meghatározott ügyletre vonatkozó eseti meghatalmazás adható.

V. Az Egyesület gazdálkodása

1.1. Az Egyesület éves költségvetés alapján az egyesületekre és a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gazdálkodik.

1.2. Az Egyesület vagyona a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és természetes személyek felajánlásából, hozzájárulásaiból képződik.

1.3. A felajánlások elfogadásához az Intéző Bizottság határozata szükséges. 

1.4. Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 


1.5. Az Egyesület bevételei: 
· Tagok által fizetett tagdíj, 
· Állami, társadalmi, szövetkezeti és egyéb szervezetek támogatása,
· Rendezvény, tanfolyam és egyéb bevételek, 
· Egyéb befizetések, bevételek.
A tagdíj, amely az Egyesület működési költségeinek a fedezetéül szolgál. A tagdíj mértékét az Egyesület Közgyűlése hagyja jóvá.
A tagdíjat a tag a belépési nyilatkozat aláírása után 5 napon belül köteles megfizetni az Egyesület részére. Minden további tagdíjat a tag félévente köteles az Egyesület részére megfizetni.

1.6. Az Egyesület kiadásai: 
· Az Egyesület működésével felmerülő (adminisztrációs) kiadások, 
· Rendezvény, tanfolyam szervezésével kapcsolatos költségek, 
· Egyéb kiadások.
1.7. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

1.8. A fentiek szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

1.9. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

1.10. A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

1.11. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

1.12. A közhasznú szervezet- a közhasznú társaság kivételével - vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, illetve az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

1.13. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok- tagdíjfizetésen túl- az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.

1.14. Az Egyesület gazdasági és vállalkozási tevékenységet kizárólag a céljainak elérést elsegítő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

1.15. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. § rendelkezései az irányadók.

1.16. Az Egyesület gazdálkodása, gazdasági- vállalkozási tevékenysége körében törvényben előírt könyvvezetési előírások maradéktalan teljesítése céljából az Elnök az Egyesület könyvvitelére szakértő könyvelőt, vagy ilyen tevékenységet folytató jogi személyiségű társaságot szerződéskötéssel bíz meg. Az ezért fizetendő díjazást az elnökség hagyja jóvá.

1.17. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. Az ilyen költségek indokoltságát- saját személye kivételével- az elnök dönti el. Az elnök indokolt készkiadásiról az Intéző Bizottság dönt.

 

1.18. Az Egyesület bankszámlája felett való rendelkezéshez minden esetben egy képviseleti joggal felruházott személy, azaz az elnök, és az Elnökség egy másik tagja- a számlavezető banknál bejelentett módon - együttesen jogosult.

 

VIII. Az Egyesület megszűnése

1.1. Az Egyesület megszűnik:
· feloszlását, más egyesülettel való egyesülését kimondó Közgyűlési határozattal,
· feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával,


1.2. Az Egyesület megszűnése, megszüntetése esetén elsősorban a képződött tartalékokból, majd az Egyesület egyéb vagyonából kell kielégíteni.

1.3. A tartozások kielégítésének sorrendje az állomány átruházást követően:
· tevékenység befejezésével, vagyonának megóvásával kapcsolatos költségek,
· vagyon értékesítésével kapcsolatos költségek,
· egyesület iratanyagának elhelyezésével és megőrzésével kapcsolatos költségek,
· adófizetési kötelezettségek,
· egyéb követelések.

1.4. A fennmaradó egyesületi vagyont az Egyesület megszűnéskori tagjai között, a Közgyűlés külön döntésének megfelelően kell felosztani.

 

IX. Záró rendelkezések

1.1.Az Egyesület jogi személy, jogalanyiságát a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. 

1.2.A Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.


1.3. Az Egyesület működésnek, szolgáltatásainak és beszámolóinak, közhasznúsági jelentésének nyilvánosságát a Magyar Nemzet országos napi lapban való megjelenéssel biztosítja a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig.

1.4. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratok az Intéző Bizottság Elnökével történt egyeztetést követően az Egyesület székhelyén megtekinthetők.

1.5. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, és az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény rendelkezései az irányadók.

1.6. Az Egyesület alapszabályát az Egyesület tagjai a 2007. augusztus 4. napján, míg a Pest Megyei Bíróság hiánypótlási felhívása szerint kiegészített alapszabályt a 2007. október 9. napján megtartott közgyűlésen egyhangúlag elfogadták.

1.7. Az Egyesület alapszabályát az Egyesület elnöke a Pest Megyei Bíróságnak a nyilvántartásba vétel iránt benyújtja.Kelt: Újlengyel 2007. október 9.